Giới thiệu
Cơ sở dữ liệu trực tuyến cho hồ sơ tiêu thụ năng lượng đặc trưng, định mức năng lượng trong công trình.
Phần mềm này được thiết lập bởi Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (EECB, The Project on Energy Efficiency Improvement in the Commercial and High-rise Residential Buildings in Vietnam), do UNDP, GEF tài trợ Bộ Xây dựng.